X

הרשמה לאמנים, הרכבים ולהקות בלבדלסיום ההרשמה עליכם לאשר ולהסכים לתקנון האתר

שיחזור סיסמה שאבדה


חדשות מתפרצות

הסכם משתמש – תקנון אתר Moozing.co.il

1.    מבוא 
1.1    אתר האינטרנט www.moozing.co.il ( להלן: "האתר") הינו אתר מדיה ותוכן בתחום המוזיקה והתרבות. באתר ניתן למצוא כתבות, מאמרי דעה, תמונות, וידאו קליפים, רצועות מוזיקה דיגיטליות, עמודי אמנים שנוצרו בידי אמנים ויוצרים, כל אלו מתחום המוזיקה והתרבות כאמור. (להלן: "שירותי האתר").
1.2    תקנון האתר מסדיר ומסביר את מערכת היחסים שבין בעלי האתר או חליפיהם  (להלן: "בעלי האתר") לבין הגולש או המשתמש
 בשירותי האתר (להלן: "הגולש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר. 
1.3    גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה – במידה והגולש אינו מסכים עם הכתוב בתקנון זה, הוא מתבקש לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר. 
1.4    המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
1.5    האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

2.    תנאי שימוש באתר 
2.1    לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה .
2.2    הגולש מצהיר כי הוא מעל גיל 18 ובעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה .
2.3    הגולש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר :גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots אוCrawlers .
2.3.1    מניפולציה של כתובת ה- URLשל דפים פנימיים, בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם, אין לגולש גישה ישירה URL Hacking.
2.3.2    העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר .
2.3.3    ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח - 2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה .
2.4    בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות:
2.4.1    למנוע את שירותי האתר מגולש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל .
2.4.2    להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
3    התחברות והרשמה
3.1    הנרשם שייך להרכב, להקה או כל סוג אחר של קבוצה ו/או מייצג הרכב, להקה או כל סוג אחר של קבוצה העוסקת בתחום המוזיקה והתרבות. 
3.2    אתר מוזינג שומר לעצמו את הזכות לא לאשר ואף למחוק עמודי אמן שיתגלה כי לא נפתחו על ידי חברי הלהקה או נציג מטעמם. עמודים שיכילו תוכן ספאם, מילים גסות קישורים לאתרים חיצוניים לא רלבנטיים ימחקו לצמיתות. 
3.3    היה ואמן מגלה עמוד אמן שלא הוא או נציג מטעמו פתחו אותו, יפנה באופן מיידי לצוות האתר באמצעות הדואר האלקטרוני info@moozing.co.il וידווח על כך; צוות האתר יפעל לבירור העניין ולטיפול בפנייה. 
3.4    בהליך ההרשמה לעמודי אמן, מביע הנרשם את הסכמתו לקבל מידע מהאתר לרבות עדכונים ודיווחים על הנעשה באתר, שינויים ותוכן.
3.5    בעת ההרשמה לדיוור אלקטרוני ("ניוזלטר"), מביע הנרשם את הסכמתו לקבל מידע מהאתר לרבות עדכונים ודיווחים על הנעשה באתר, שינויים ותוכן.
3.6    בעת ההרשמה לאתר מסכים הנרשם להצהרת הפרטיות המפורטת להלן;
3.6.1    שקיפות
א. בעת איסוף מידע אישי, אתר מוזינג יודיע לך אם התשובות לשאלות הן אופציונאליות או חובה.
ב. כל סירוב למסור מידע נדרש המוגדר כחובה באתר, יגרום לכך שלא תוכל לשלוח את בקשתך. נודיע לך על תוצאות אחרות של הימנעות מתשובה, אם בכלל, בכל מקרה לגופו.
ג. אתר מוזינג משתמש במידע שנאסף על מנת:
- להבין טוב יותר את צרכי המשתמש ולמקד את המידע שנשלח בהתאם.
- ליצור קשר ותקשורת עם המשתמש.
- להכיר את המשתמש וכך לשרת אותו טוב יותר.
ד. אתר מוזינג יגלה מידע ככל שידרש על פי חוק או על ידי רשות ממשלתית או שיפוטית מוסמכת וכן על מנת להכין או לטפל בתביעה משפטית או בהגנה מפני תביעה כזו, למנוע תרמית או פעילות לא חוקית אחרת. 
3.6.2    כיבוד רצון המשתמש
א. במידה והמשתמש אינו מעוניין למסור את פרטיו האישיים, לגלות או למכור לצדדים שלישיים, יש לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת info@moozing.co.il .
ב. זכות המשתמש לגשת למידע האישי שנאסף, להשלים, לתקן ולבקש מאתר מוזינג למחוק מידע אישי שנאסף על ידי שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת info@moozing.co.il.
3.6.3    תקופת אחסון המידע האישי
אתר מוזינג מאחסן את המידע לתקופה בלתי מוגבלת אלא אם נתבקש על ידי המשתמש אחרת, בצינורות מקובלים.
3.6.4    אבטחת המידע האישי
לאבטחת המידע האישי של המשתמש חשיבות עליונה בעיני אתר מוזינג. אתר מוזינג מיישם אמצעים טכניים שנועדו למנוע הרס לא חוקי או תאונתי, שינוי או אובדן, או גילוי לא מורשה, או שינוי או גישה למידע האישי של המשתמש.
אתר מוזינג לרבות מפעיליו מחוייבים לשמירה על סודיות קפדנית בכל הנוגע למידע האישי של משתמשי האתר.
3.6.5    קישורים לאתרים אחרים
אתר מוזינג מאפשר חיבור והעלאת קבצים וקישורים לאתרים חיצוניים אולם, האתר אינו אחראי לפגיעה במחויבות אתר מוזינג ומפעיליו בשמירה על פרטיות המשתמשים על ידי התוכן המועבר באמצעות האתרים החיצוניים כאמור.
3.7    התכנים שיועלו על ידי אמנים לאתר מוזינג יהיו אותנטיים ואתר מוזינג יערוך את התכנים מחדש במקרים חריגים בלבד הדורשים עריכה מחודשת כגון שגיאות כתיב, טקסטים לא נאותים ותמונות לא ראויות ו/או לא רלבנטיות אשר יוסרו במידת הצורך על ידי צוות האתר. 
3.8    אתר מוזינג מתחייב לשמור על פרטיהם האישיים של הנרשמים לאתר ולא להעבירם. 

4     חשבון משתמש 
4.1    בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לאתר ומסר לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון"). 
4.2    לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וכן צורת השימוש בהם על ידי בעלי האתר, יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה .
4.3    ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש 
4.3.1    אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון .
4.3.2    אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה .לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית .
4.4    מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש .
4.5    הגולש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי האתר המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"). 
4.5.1    אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.
4.5.2    על הגולש להחליף את הסיסמא אחת לשלושה חודשים .
4.5.3    על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת .
4.5.4    הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם הגולש, מספר זיהוי, תאריך לידה או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך .
4.6    הגולש מתבקש להודיע לבעלי האתר באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיף 2 להסכם .
4.7    מבלי לפגוע באמור בסעיף 2.4.1 ל הסכם, בעלי האתר שומרים על זכותם להשהות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי האתר בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף זה .
4.8    הגולש מאשר לבעלי האתר לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס
 לפעולות הגולש באתר וכן הודעות לעניין שינוי התקנון או נספחיו בהתאם לסעיף 6 להסכם זה.
 
5    אחריות להתאמת השירות ולזמינותו 
5.1    שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר לגולש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר
5.2    באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו .
5.3    באחריות הגולש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט .

6    העדר אחריות למידע 
המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או בעלי האתר, מנהליהם ועובדיהם בלבד. אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו .
7    הגבלת אחריות לנזקים 
אחריותם של בעלי האתר, מנהלים ועובדיהם לנזקים אשר יתכן וייגרמו לגולש עקב שימוש בשירותי האתר או אי-זמינות שירותי האתר, תהיה מוגבלת, בכפוף לכל חוק, לסכום אשר שולם על ידי הגולש עבור שירותי האתר .
8    העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים 
8.1    פרסומות למוצרי או שירותי צד ג' מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף. מובהר כי לבעלי האתר אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן .
8.2    חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי האתר לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש .
8.3    יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות הגולש לוודא את כתובת ה- URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.

9    העדר אחריות לפעולות גולשים 
9.1    במסגרת שירותי האתר, ובכפוף לאמור בסעיף 9 להסכם זה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, באתר ( להלן: "תוכן גולשים") – בין היתר מאמרים, הודעות, או משובים אודות מוצרים הנמכרים באתר .
9.2    מובהר כי מנגנון העלאת תוכן הגולשים הנו, במלואו או בחלקו, הליך המתנהל ללא מעורבות אדם ובעלי האתר אינם יכולים לאמת את זהות מעלה התוכן או לבחון את מהות התוכן המועלה טרם הצגתו, ולא יהיו אחראים לתוכן הגולשים המוצג באתר .
9.3    במסגרת שירותי האתר חלק מתכני האתר, לרבות תוכן גולשים, דפי ספקים או מוצרים, ניתנים לדירוג על ידי ציבור הגולשים .
9.4    מובהר כי דירוג זה אינו משקף את עמדתם או דעתם של בעלי האתר אלא של גולשי האתר בלבד, ולגולש או לספק, לפי העניין, לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין הדירוג הניתן לו, לתכניו או למוצריו .
9.5    מבלי לפגוע באמור בסעיף  9.4, באם לגולש או לספק יסוד להניח כי אדם אחד עומד מאחורי מספר דירוגים של פריט אחד, הוא מוזמן להפנות את תשומת לבם של בעלי האתר אשר שומרים על זכותם לבטל פעולות דירוג שנעשו תוך הפרת תנאי הסכם זה .

10    העלאת תוכן גולשים 
10.1    הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת התוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי האתר או גולשי האתר, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה או פרסום לשון הרע .
10.2    הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או רגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי או מטעה .
10.3    בעלי האתר אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים על זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו, בהתאם לאמור בסעיף 3.2 להסכם זה .
10.4    הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו )להלן: "תוכן גולשים") אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי האתר להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי האתר לשימוש בתוכן בהתאם להסכם זה .
10.5    מובהר כי הגולש, כבעל זכות היוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה. 
10.6    הגולש מאשר לבעלי האתר לבצע עריכה מסוימת של התוכן המועלה לאתר על מנת להתאימו למבנה האתר ומתחייב לעמוד בתנאי העריכה, כפי שאלו מופיעים בדפי הוספת התוכן בכתובת: התחברות אמנים 

11    הודעה על תוכן מפר 
בעלי האתר אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל – אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם את תפנו את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדוא"ל info@moozing.co.il או באמצעות לחיצה על כפתור "דווח על תוכן מפר" המופיע לצד תוכן הגולשים .
12    זכות יוצרים והרשאות שימוש 
12.1    זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה לבעלי האתר או ליוצר התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח - 2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות. 
12.2    אין בתמונות המוצגות באתר כדי לפגוע בכל אדם ו/או גוף אחר.
12.3    התמונות הנמצאות באתר הינן תמונות מאושרות על ידי יח"צ המייצג את האמנים, תמונות שמפורסמות בצורה פומבית בעמודי האמנים ברשתות החברתיות, אתרי להקות ואתרי אמנים. 
12.3.1    היה ואמן ו/או להקה מגלים כי התפרסמה תמונה פוגענית באתר מוזינג ו/או שהינה מוגנת בזכות יוצרים ואינה נושאת קרדיט, יפנה האמן ו/או הלהקה להנהלת אתר מוזינג לבירור והחלפת התמונה. 
12.4     צוות אתר מוזינג מצלם תמונות באופן עצמאי ולכן תמונות אלו שייכות לאתר וחל איסור להשתמש בהן ו/או להפיץ אותן באתרים חיצוניים אחרים ללא אישור והסכמה בכתב מהנהלת האתר. 
12.5     אתר מוזינג מקפיד על שמירת זכויות היוצרים לרבות הקפדה יתרה על מתן קרדיט לצלם ו/או למקור ממנו נלקחו הצילומים ו/או התמונות המפורסמות באתר. במידה ופורסמה תמונה ללא מתן קרדיט יש לפנות לצוות אתר מוזינג וליידע אותו על כך.
12.6    על אף האמור ואלא אם צוין אחרת - לעניין תוכן גולשים, או מאמרים המופיעים באתר ואשר זכות היוצרים בהם נתונה לבעלי האתר, ניתנת לגולש רשות להעתיק את היצירה או להעמידה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים: 
12.6.1    השימוש ביצירה ייעשה ברשת האינטרנט (פרוטוקול HTTP) בלבד, ובלבד שב -Domain תחתיו מתבקשת הצגת היצירה לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים. 
12.6.2    השימוש ביצירה ייעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי. "מטרת רווח"- "לרבות הצגת היצירה לעיני מנויים בלבד".
"אופן מסחרי"- "לרבות הצגה של מעל 20 יצירות אשר נלקחו מהאתר על ידי יישות משפטית אחת או בשליטתה".
12.6.3    ישמרו הזכויות המוסריות ביצירה – 
12.6.3.1    היצירה תובא כפי שהיא, לא ייעשה ביצירה כל שינוי, סילוף או פגם. 
12.6.3.2    יוענק קרדיט מתאים ליוצר היצירה. 
12.6.4    לא יעשה שינוי בקישורים היוצאים מגוף היצירה, לרבות הוספת קישורים חדשים, הסרת קישורים קיימים או הוספת הוראות nofollow  או noindex לקישורים קיימים. 
12.6.5    בסמוך ליצירה יוצב קישור בולט (ללא הוראת nofollow או (noindex למקור היצירה באתר, כאשר מילות הקישור יכללו את המילים "עמוד אמן". 
13    סימני מסחר 
13.1    סימני המסחר "מוזינג " - ו "moozing" הנם סימני מסחר רשומים של בעלי האתר או לחילופין משמשים את בעלי האתר לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת .
13.2    יתר סימני המסחר המופיעים באתר הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

14    שינוי תנאים 
14.1     בעלי האתר רשאים לבצע שינויים, לא מהותיים, להסכם זה או לנספחיו בכל עת ומבלי שיצטרכו לתת על כך הודעה מראש. בעלי האתר רשאים לבצע שינויים מהותיים להסכם זה או לנספחיו, ובלבד שהודעה על כך תוצג במסגרת הדף בו מוצג הסכם זה או הנספח, לפי העניין, לפחות 30 יום טרם כניסת השינויים לתוקף ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים: 
14.1.1    לגולש תינתן אפשרות לסיים את ההתקשרות בהסכם זה טרם כניסת השינויים לתוקף.
14.1.2    אין בשינויים אלו כדי לפגוע בפעולות אשר בוצעו על ידי הגולש טרם כניסת השינויים לתוקף. 
14.2    באחריות הגולש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
14.3    בסעיף זה "שינויים מהותיים" הינם שינויים אשר יש בהם כדי להטיל חיובים חדשים על הגולש, לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה, לשנות את הרשאות השימוש בתכני האתר או לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר. 
15    הצעות והערות 
בכדי להימנע מאי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד האתר ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין יישומן או בגין העברתן לצד ג'.

16    שיפוי 
הגולש מתחייב לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה או טענה של כל אדם עקב פעולות הגולש באתר .

17    ברירת דין וסמכות שיפוט 
הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. 

תגיות:

תגובות

  • אלבום ביום - פינת האלבום היומי - מוזינג מגזין מוזיקה
  • "פילים במדבר" - סרט דוקומנטרי בהפקת Moozing על פסטיבל אינדינגב - מוזינג מגזין מוזיקה
Moozing © Copyright 2014, All Rights Reserved בניית אתרים  בניית אתרים מוזינג - מגזין מוזיקה פותח ע"י